Adatkezelési tájékoztató

Slogan

A tájékoztató célja, hogy informálja Önt arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor igénybe veszi az Employee Assistance Lite (munkavállalói támogató program) szolgáltatást az Assessment Systems Hungary Kft.-től (továbbiakban Szolgáltató).

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Employee Assistance Lite (továbbiakban EAP Lite) szolgáltatás nyújtása a Munkáltató mindenkori munkavállalói (továbbiakban Igénybevevő) számára, amelynek célja az Igénybevevőket a munkahelyükön és személyes környezetükben érő pszichoszomatikus kockázatok felmérése, megelőzése, csökkentése vagy kiküszöbölése. A szolgáltatást a Szolgáltató szakképzett pszichológusok (továbbiakban Tanácsadó) bevonásával végzi.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató által a szolgáltatás kivitelezésébe bevont Tanácsadó a személyes adatokat a természetes személy, azaz az Igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az Igénybevevő által esetlegesen a Tanácsadó tudomására hozott olyan különleges adatot az Igénybevevő kérése alapján és az Igénybevevő kifejezett önkéntes rendelkezése szerint, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódex (SzEK) alapján kezeli.

AZ ADATKEZELÉS ÖNKÉNTESSÉGE

Az EAP Lite szolgáltatást minden arra jogosult önkéntes alapon, saját belátása szerint veszi igénybe, az EAP Lite szolgáltatás kommunikációs csatornáinak használatával. A szolgáltatás telefonszámának tárcsázása vagy az eap@employeeassistance.hu e-mail címre küldött elektronikus levél tehát igazolja, hogy az Igénybevevő a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Tanácsadó az Igénybevevők hozzájárulása és a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen tájékoztató alapján az EAP Lite szolgáltatás nyújtása során kizárólag azon adatokat kezeli, amely az EAP Lite szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.


Ennek keretében Tanácsadó úgy jár el, hogy az Igénybevevők anonimitása lehetőség szerint biztosított maradjon, tehát sem az EAP Lite szolgáltatást biztosító Szolgáltató, vagy abban közreműködő személy, vagy szervezet, sem a Munkáltató, sem harmadik személy az Igénybevevő kilétéről ne szerezhessen tudomást.


Kezelt adatok köre: Igénybevevő neve; Igénybevevő telefonszáma és/vagy e-mail címe és/vagy Skype azonosítója; Igénybevevő munkáltató vállalatának egyedi azonosító száma és/vagy cégének megnevezése; Igénybevevő által körülírt probléma vagy kérdés leírása, az Igénybevevő által önkéntesen előadottak alapján; Igénybevevő által esetlegesen Tanácsadó tudomására hozott olyan különleges adat, amelynek kezelését Igénybevevő kifejezett kérése alapján a Tanácsadó végzi.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Igénybevevő az EAP Lite szolgáltatás igénybevétele közben kizárólag a Tanácsadóval kerül kapcsolatba, aki csak a jogszabályok által előírt adattovábbítást köteles teljesíteni.

A fentieken túlmenően személyes adatot Tanácsadó kizárólag abban az esetben továbbít, ha ahhoz az érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A Tanácsadó kizárólag a szolgáltatás igénybevételének tényét és a probléma téma-osztályát továbbítja a Szolgáltatónak, a Szolgáltató pedig a Munkáltatónak. Személyes adat továbbítása tehát nem történik! Az igénybevétel tényének továbbítása a Munkáltató gazdasági érdekén alapszik, amely szerint az EAP Lite szolgáltatás kihasználtsági rátája a Munkáltató számára fontos momentum a szolgáltatás további igénybevételének szempontjából. A probléma téma-osztályának továbbítása a szolgáltatás hitelességének mutatója, továbbá hosszú távon igény szerint a Szolgáltatónak lehetővé teszi tematikus előadások megtartását és írott anyagok megjelentetését a Munkáltatónál.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Tanácsadó által kezelt, az Igénybevevőre vonatkozó adatokat Tanácsadó az EAP Lite szolgáltatás nyújtása és az ahhoz kapcsolódó elszámolás teljesítéséhez szükséges mértékben, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az ezekben megfogalmazott célokból és az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 3 hónapig kezeli. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható.


A visszavonó nyilatkozatot küldje el nekünk (azonosító adatok feltüntetésével, az EAP Lite szolgáltatásra hivatkozva) elektronikus levél formájában: eap@employeeassistance.hu

A fenti elérhetőségen Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a vonatkozó rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Szolgáltató által kijelölt Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dpo@employeeassistance.hu.

HOZZÁJÁRULÁS

A fentiek szerinti az EAP Lite szolgáltatás igénybevételével Ön tudomásul veszi a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal kifejezett, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez, valamint azok jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti továbbításához. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet a fenti elérhetőségek bármelyikén.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az adatkezelésével vagy adattovábbításával kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van kérjük forduljon bizalommal Adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségei bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését az Adatvédelmi tisztviselő megválaszolja, problémája vagy panasza esetén a Tanácsadóval közösen azt részletesen kivizsgálják, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.


Az Igénybevevő panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)