Nyilvántartásba vételi szám: E-001126/2015/D001

1. A képzési program

A képzési program célja A képzésben résztvevő szerezzen ismereteket önmaga, illetve mások megismeréséhez , amely által könnyebben eligazodik a kapcsolatok és a munka világában.
A képzési program célcsoportja

érettségivel rendelkező felnőttek

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésen résztvevő megismeri

  1. a személyiségpszichológia, önismeret alapjait, a vonatkozó elméleti hátteret
  2. hogyan kaphat átfogó képet saját és mások mentális egészségéről, kapcsolatteremtő képességről
  3. a sikeres munkába állás és munkavégzés, valamint személyközi kapcsolatok legfontosabb ismérveit
  4. az egyes állásinterjúk, karriertervezés, illetve önismeret során alkalmazott teszteket, azok alkalmazási területét különös tekintettel az HPI   (Hogan Personality Inventory), az MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory) és az HDS (Hogan Development Survey) tesztekre, az ezekből generálható riportokra
  5. a személyiségleltár főskáláit, a köztük lévő összefüggéseket, ezek értelmezését
  6. hogyan tudják a riport skálái alapján a saját, illetve a kitöltő személy személyiségprofilját összeállítani.

A képzésben résztvevő képesek lesznek

  1. bármely, a három tesztet kitöltő személy és saját munkaköri alkalmasságát megállapítani
  2. a személyiségprofil összeállítására
  3. gyakorlati, etikus visszajelzések adására
  4. önmaguk és mások személyiségének átfogó ismeretére.
Személyes kompetenciák: Felelősségtudat, precizitás, önállóság, megbízhatóság, hatékony kommunikálás, fejlődőképesség, önfejlesztés, változások iránti fogékonyság
Társas kompetenciák: határozottság, visszacsatolási készség, problémamegoldó készség, konfliktusmegoldó készség, kapcsolatteremtő készség,
Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, körültekintés, helyzetfelismerés, probléma, -kockázat-elemzés, - feltárás, rendszerező képesség

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség érettségi végzettség

 

4. A programban való részvétel feltételei

Részvétel követésének módja Jelenléti ív, haladási napló
Megengedett hiányzás Az elméleti óraszám 10%-a

 

5. Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 13
Gyakorlati órák száma 11
Összes óraszám 24

 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása

A képzés formája Csoportos képzés

 

7. A tananyagegységek

A személyiség megismerése tesztekkel
Visszajelzés módszertana

                 7.1. Tananyagegység

Megnevezése A személyiség megismerése tesztekkel
Célja A résztvevő ismerje meg az önismeret és a személyiségpszichológia általános alapismereteit.
Tartalma Önismeret
- Önismeret szerepe, jelentősége
- Önbizalom
- Önmegvalósítás fontossága
- Külső visszajelzések „első benyomás” kialakulása
- Önismeret és személyközi kapcsolatok
Személyiségpszichológiai alapok bemutatása
- Mi a személyiség?
- A személyiség elemei
- Személyiségtípusok
- A személyiség megismerése tesztek segítségével
- Hogyan mérünk a pszichológiában?
- Mi a teszt? Teszt-szerkesztési alapok
- Más személyiségmérő eljárások (CPI, FFM, egyéb tesztek, stb.)
- Általános személyiségmodell (Big Five)
- A személyiségtesztelési módszer pszichológiai és statisztikai háttérének, alkalmazásának, eredményeinek, értelmezésének bemutatása a Hogan Personality Inventory (HPI) teszttel
- Gyakorlati példák a skálák szélső értékeire
- Saját, résztvevői HPI profilok kiadása és átbeszélése
- A „buktatók” értelmezése, elméleti háttere
Terjedelme 15 óra
Elméleti órák száma 8 óra
Gyakorlati órák száma 7 óra
A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A képzés végén tanúsítvány kiadására kerül sor, amennyiben valamennyi tananyag egységet sikeresen teljesítette a képzésben résztvevő.

                7.2. Tananyagegység

Megnevezése Visszajelzések módszertana
Célja A résztvevő megismerje a kommunikáció alapjait. Képes legyen konfliktusok felismerésére, kezelésére. Legyen tisztában saját képességeinek fejlesztési lehetőségeivel.
Tartalma Kommunikációs alapismeret:
- Kommunikáció célja
- Kommunikáció elemei
- Kommunikációs stílusok
- Verbális és nonverbális kommunikáció
- Hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció
- Munkahelyi és magánéleti kommunikáció
- Információ, mint kommunikációs üzenet jelentősége
- A visszajelzés módszertanának ismertetése
- Visszajelzés a Hogan tesztek alapján
- Gyakorlás, minta-visszajelzések
- Hogan tesztekből generált szöveges riportok bemutatása
Konfliktusok:
- Konfliktus fogalma
- Konfliktusok típusai
- Konfliktuskezelés módjai
Képesség fejlesztés:
- Hatékony olvasás
- Információkezelő képesség
- Memóriafejlesztés
- Problémakezelő képesség
- Döntésképesség
- Ítélőképesség
- Kockázat felismerő-elemző képesség
Terjedelme 9 óra
Elméleti órák száma 5 óra
Gyakorlati órák száma 4 óra
A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A képzés végén tanúsítvány kiadására kerül sor, amennyiben valamennyi tananyag egységet sikeresen teljesítette a képzésben résztvevő.

 

8. Csoportlétszám

Maximális csoportlétszám (fő) 20 fő

 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

Számonkérés formája: gyakorlati és szóbeli vizsga,
Rendszeressége: a képzés program végén egy alkalommal
Tartalma: az oktató által előzetesen kerül összeállításra tananyagegységek tartalmi elemeire épülő teszt kitöltése, értelmezése. Mintaprofil elemzése szóban.
Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” illetve „Nem felelt meg”
Megfeleltnek tekintendő az átadott ismeret 80 %-ban való elsajátítása.
„Nem felelt meg” minősítés esetén a vizsgát a résztvevőnek meg kell ismételni.
A megfelelt minősítés feltételei:
         • A képzésen minimum 90 %-ban történő jelenlét.
         • az átadott ismeret 80 %-ban való elsajátítása.
Megfelelt minősítés esetén a képzésben résztvevő Tanúsítványt kap.

 

10. A képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Az írásbeli, szóbeli és a gyakorlati vizsga „Megfelelt” minősítése, és a megengedett hiányzás mértékének betartása.
Kiadandó igazolás: Tanúsítvány